Privacy verklaring

Privacy verklaring 123Lease.nl

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1. Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van jouw bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

2. Persoonlijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt door gebruik van formulieren op 123lease.nl:

Op 123lease.nl worden middels verschillende formulieren persoonlijke gegevens verzameld. Gegevens die verzameld worden hieronder per formulier benoemt.

2.1. Contactformulier 

Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • jouw naam; 
 • jouw telefoonnummer; 
 • jouw e-mailadres; 
 • jouw vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen, de door jou reeds aangereikte informatie, bij de behandeling van jouw vraag betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.2 Offerte aanvraag van een door jou gekozen auto

Via het formulier offerte aanvraag, kun je een offerte aanvraag doen voor een auto naar jouw interesse. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • jouw KvK nummer;
 • jouw bedrijfsnaam;
 • jouw geslacht;
 • jouw voor- en achternaam; 
 • jouw geboortedatum; 
 • jouw telefoonnummer; 
 • jouw e-mailadres; 
 • jouw vragen/opmerkingen;
 • merk, type en model auto; 
 • het bouwjaar van het aangevraagde model; 
 • de aanschafwaarde van het aangevraagde model;
 • het leasebedrag van het aangevraagde model;
 • het slottermijn van het aangevraagde model;
 • de looptijd van het aangevraagde model;
 • de leasetermijn van het aangevraagde model.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jou aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. 

2.3 Offerteaanvraag op basis van de lease calculator 

Via het formulier offerte aanvraag, kun je een offerte aanvraag doen voor een berekening naar jouw interesse. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • de door jou ingevulde aanschafwaarde excl. btw;
 • het door jou ingevulde leasebedrag;
 • het door jou ingevulde slottermijn;
 • de door jou gekozen looptijd;
 • de leasetermijn;
 • jouw KvK nummer;
 • jouw bedrijfsnaam;
 • jouw bedrijfsadres;
 • de objectgegevens; 
 • merk, type en model auto;
 • het kenteken;
 • de door jou ingevulde aanschafwaarde;
 • jouw geslacht;
 • jouw voorletters;
 • jouw tussenvoegsels uw achternaam;
 • jouw geboortedatum;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw e-mailadres;
 • jouw vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jou aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. 

2.4 Contact aanbieder

123lease.nl verkoopt zelf geen auto’s. Alle auto’s op 123lease.nl worden aangeboden door adverterende aangesloten automobielbedrijven. Op onze website kun jij eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door jou gewenste auto. 123lease.nl verstrekt hiervoor jouw persoonsgegevens aan het aangesloten autobedrijf en zorgt ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkoper terecht komen:

 • jouw naam;
 • jouw e-mailadres;
 • jouw telefoonnummer;
 • alle persoonsgegevens zoals aangegeven bij het aanvraagformulier.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de te delen met de desbetreffende partij om de overeengekomen afspraken betreffende de aanvraag van jouw auto na te komen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jou aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. 

3. Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

ter nakoming van afspraken met jou (zoals in de genoemde formulieren); ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Marketingdoeleinden;
 • Het in behandeling nemen van jouw leaseaanvraag ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

4. Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor 123lease.nl. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. 123lease.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij 123lease.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

123lease.nl verstrektjouww persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst.

5. Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of in geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens te verlenen. Je kunt dit verzoek indienen per e-mail: privacy@123lease.nl, of per post: Afd. Privacy, 123lease.nl, Meeuwenlaan 6, 8011BZ, Zwolle.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

7. Klachten

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar privacy@123lease.nl. Wij vragen jou hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

8. Slotbepalingen

Aanpassingen Privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens 123lease.nl:

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

Per e-mail
info@123lease.nl

Per post
Afd. Privacy  
Meeuwenlaan 6
8011 BZ  Zwolle

Telefonisch
038 - 20 22 66 0