Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123Lease.nl

Door gebruik te maken van 123lease.nl gaat je akkoord met onze algemene voorwaarden en de disclaimer

1.Definities

1.1. Lessee: de ondernemer met wie de overeenkomst tot levering van financiële diensten van aangesloten leasemaatschappijen en door bemiddeling van 123lease.nl wordt gesloten. Dit betreft Nederlandse ondernemers.

1.2. Leverancier: de autodealer, die de leaseauto aanbiedt.

1.3. Leasemaatschappij: de bank, die de financiering aan lessee aanbiedt en waarmee 123lease.nl samenwerkt.

1.4. Producten en diensten van 123lease.nl: de door 123lease.nl te bemiddelen overeenkomst volgens de leasemaatschappijen opgesteld en aangeboden.

1.5. Overeenkomst: elke wederzijde acceptatie, via DocuSign, mondeling (telefonisch of in persoon), schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering
van één of meer diensten van 123lease.nl via de aangesloten leasemaatschappijen.

2. Toepasselijkheid

2.1. De onderstaande artikelen blijven van toepassing zover de onderlinge overeenstemming op elke aanbieding of overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

2.2. De algemene voorwaarden van leasemaatschappijen c.q. derden zijn voor 123lease.nl niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. De eerste financial lease aanvraag, waarvoor een offerte wordt afgegeven door 123lease.nl blijft vrijblijvend.

3.2. Indien er na de eerste offerte, mondeling, schriftelijk of per e-mail acceptatie is bevestigd door lessee, er meerdere aanvragen (herbeoordelingen) zijn aangevraagd maar lessee deze aanvragen annuleert of niets van zich laat horen, rekent 123lease.nl hiervoor geen administratie- en bemiddelingskosten

3.3. Een definitieve offerte gedaan door 123lease.nl heeft een geldigheidsduur van 7 werkdagen, tenzij anders vermeld op offerte.

3.4. Lessee accepteert definitieve offerte door ondertekening met DocuSign, mondeling (telefonisch of in persoon), schriftelijk of per e-mail. Bij acceptatie gaat 123lease.nl er vanuit dat de lease aanvraag definitief doorgaat.

4. Aanvang van overeenkomst

4.1. Acceptatie van overeenkomst komt tot stand op het moment dat lessee, de definitieve offerte afgegeven door 123lease.nl accepteert door ondertekening met DocuSign, mondeling (telefonisch of in persoon), schriftelijk of per e-mail.

4.2. De overeenkomst wordt opgemaakt door de desbetreffende leasemaatschappij alleen als lessee de benodigde documenten opgevraagd door 123lease.nl of leverancier aanlevert.

4.3. De overeenkomst wordt expliciet opgesteld door de desbetreffende leasemaatschappij en afgegeven aan 123lease.nl, die de overeenkomst digitaal per e-mail levert aan lessee.

4.4. De overeenkomst betreft een 3-partijen overeenkomst en komt tot stand op het moment van ondertekening door lessee, leverancier en de desbetreffende leasemaatschappij.

5. Duur en beëindiging overeenkomst 

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vastgestelde termijn tussen leasemaatschappij en lessee. De verlenging of beëindiging van de overeenkomst is tevens vastgesteld in de overeenkomst door de desbetreffende leasemaatschappij.

5.2. De voorwaarden van de overeenkomst is expliciet vastgesteld door de leasemaatschappij. 123lease.nl staat los van de overeenkomst. 123lease.nl kan eventueel informeren voor lessee indien er vragen zijn wat betreft duur, beëindiging van overeengekomen overeenkomst tussen lessee en desbetreffende leasemaatschappij.

5.3. Indien lessee niet voldoet aan de voorwaarden van overeenkomst of in strijd handelt, zal 123lease.nl een melding maken bij de desbetreffende leasemaatschappij.

6. Levering en leveringstijd leaseauto

6.1. Aflevering van leaseauto wordt geschiedt door leverancier, na afgesproken afleverdatum en tijd tussen lessee en leverancier. Indien nodig bemiddelt 123lease.nl tussen lessee en leverancier.

7. Administratie-, annulering en bemiddelingskosten

7.1. Wij hanteren geen annuleringskosten voor afwijzing van een eerste vrijblijvende offerte.

7.2. 123lease.nl rekent administratie- en bemiddelingskosten na definitieve ondertekening van het lessee contract.

7.3. De hoogte van de administratie- en bemiddelingskosten zijn € 295,00 (exclusief BTW) tenzij anders is afgesproken tussen partijen.n op de offerte aanvragen.

7.4. 123lease.nl hanteert na ondertekening van een definitieve offerte ongeacht de redenering of door niets van zich te laten horen € 495,00 (exclusief BTW) annuleringskosten.

8. Kosten in rekening gebracht door derden

8.1. 123lease.nl maakt geen facturen voor derden aan.

8.2. Een leasemaatschappij kan administratiekosten rekenen bij aangaan overeenkomst. De hoogte van de administratiekosten wordt bepaald door de desbetreffende leasemaatschappij. Hier staat 123lease.nl los van.

8.3. Indien er bepaalde kosten wordt gerekend door derden, informeert 123lease.nl lessee over de kosten.

9. Facturen

9.1. Door 123lease.nl afgegeven facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen.

9.2. Indien er binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen, geeft 123lease.nl de debiteur extra 14 dagen de ruimte om te kunnen betalen.

9.3. Indien er na 28 dagen nog steeds geen betaling is ontvangen, dan krijgt de debiteur een aanmaning met nogmaals een termijn van 14 dagen om te kunnen betalen. In de aanmaning wordt specifiek aangegeven dat betaling binnen 14 dagen geschiedt moet worden. Tevens wordt debiteur gewaarschuwd over incassokosten.

9.4. Indien debiteur niet kan voldoen aan bovenstaande, is debiteur verplicht dit op tijd te melden aan 123lease.nl.

9.5. Indien 123lease.nl niets verneemt van debiteur, na de afgegeven facturen en aanmaning, dan is 123lease.nl verplicht de openstaande factuur aan te melden bij een samenwerkende incassobureau.

Disclaimer

Door deze website (www.123lease.nl) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te zijn met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website doelt als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

123lease.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan 123lease.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto's verstrekt via deze website.

123lease.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit andere landen. Indien je deze website vanuit andere landen gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

123lease.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Het aanvragen van een offerte kan leiden tot toetsing bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat 123lease.nl de producten of diensten, die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor eigen risico. 123lease.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik, of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. 123lease.nl controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

123lease.nl, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123lease.nl of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan 123lease.nl te sturen. 123lease.nl adviseert je om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan 123lease.nl te sturen. Indien je daar toch voor kiest, accepteer je het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

123lease.nl, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer 123lease.nl op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt 123lease.nl geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,

(2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,

(3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan 123lease.nl of aan jou,

(4) het al dan niet functioneren van deze website

(5) misbruik van de website,

(6) het verlies van gegevens,

(7) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of

(8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van 123lease.nl.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

123lease.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van de algemene voorwaarden en deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website, de algemene voorwaarden en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

123lease.nl is een handelsnaam van 123Leasen B.V.